PELAKSANAAN UJIAN PRAKTEK (UPRAK) PAI

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah salah satu kegiatan ujian akhir kelas XII Smadah terlaksana dengan lancar dan sukses. Kegiatan tersebut adalah ujian praktek Pendidikan Agama Islam dengan materi ujian: 1) Membaca dengan tartil ayat-ayat Al-Qur`an yang diuji oleh Drs. Masykuri Hasan dan  M. Shohib, M.Pd.I; 2) Memandikan jenazah yang diuji oleh Dra. Hj. Barrotut Taqiyah dan M Najib, M.Pd.I.; 3) Mengkafani Jenazah yang diuji oleh Zubaidillah Fahmi, S.Hi, dan Dra. Hj. Amilah, M.Pd.I; 4) Sholat jenazah yang diuji oleh H. Abd. Kholiq Sholeh dan H. Djari Ahmad, MM.; dan 5) Membaca wirid dan do`a setelah sholat yang diuji oleh Dra. Hj. Lilik Mahfiyah dan Hj. Nur Azizah, M.Pd.I.

Semoga kegiatan tersebut bermanfaat dan mampu memberikan bekal bagi lulusan SMA Assaadah sehingga mampu melestarikan dan memberikan keteladan nilai-nilai Islam ahl al sunnah wa al-jama`ah an-nahdliyyah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Leave a Reply

Your email address will not be published.